Nieostrożność, brak odpowiedniej komunikacji między uczestnikami ruchu drogowego, niedostosowanie się do przepisów ruchu drogowego i pośpiech. To tylko nie liczne sytuacje, które są przyczyną kolizji drogowych. Dodatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na płynność jazdy. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego musi nie tylko sprostać swoim zawodowym obowiązkom, ale także powinien czynić wszystko co konieczne, by zadbać o bezpieczeństwo transportowanych osób i towarów. Z uwagi na to, bardzo ważne jest wykształcenie u zawodowych kierowców odpowiednich reakcji i mechanizmów, które wpłyną na lepszą koncentrację i umiejętność kierowania pojazdem w warunkach zwiększonego ryzyka wypadków.

Następstwem dążeń do poprawy poziomu bezpieczeństwa na drogach jest powstanie zróżnicowanych kursów, które mają na celu wyspecjalizowanie danych grup kierowców. Zgodnie z brzmieniem przepisów z 2013 roku, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, by móc wykonywać swój zawód, są zobowiązani do ukończenia specjalistycznego kursu. Dotyczy to także osób, które są już zatrudnione na tym stanowisku. W trakcie szkolenia omawiane są tematy takie jak: przepisy i zasady ruchu drogowego, mechanizmy powstawania wypadków drogowych i ich skutki dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, psychologiczne aspekty transportu uprzywilejowanego, oraz podstawy prowadzeni pojazdu w sytuacjach obarczonych dużym ryzykiem.

Pojazdy uprzywilejowane objęte są specjalną regulacja prawną, która zezwala kierującym, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, na niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, a także znaków i sygnałów drogowych, w tym do sygnalizacji świetlnej. Inni uczestnicy ruchu drogowego powinni ułatwić pojazdowi wysyłającemu sygnały świetlne przejazd przez zatłoczone ulice miasta. W obecnym stanie prawnym za pojazdy uprzywilejowany uważa się: pojazdy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, ambulanse zespołów ratownictwa medycznego, pojazdy policyjne i samochody straży miejskiej, pojazdy straży granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, jednostek ratownictwa chemicznego, kontroli skarbowej i Sił Zbrojnych, pojazdy służby celnej, a także pojazdy ratownictwa górskiego i wodnego, oraz pojazdy Służby Parku Narodowego.

Każde szkolenie dotyczące kierowców pojazdów uprzywilejowanych składa się z części teoretycznej i praktycznej, w trakcie których kursanci mogą uzyskać odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do pracy w zawodzie. Podczas wykładów będą mogli utrwalić znajomość przepisów ruchu drogowego i zapoznać się z przyczynami i skutkami kolizji na drodze. Zajęcia praktyczne prowadzone są na specjalnym torze manewrowym i płytach poślizgowych, gdzie kursanci będą mogli przetestować swoje umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych i pod presją czasu.

Kandydaci na stanowisko kierowcy pojazdu uprzywilejowanego powinni mieć ukończone 21 lat. Niezbędne jest także posiadanie odpowiedniego prawa jazdy w danej kategorii. Kursant powinien okazać zaświadczenie lekarskie wskazujące nie tylko na brak przeciwwskazań zdrowotnych, ale przede wszystkim na predyspozycje psychiczne. Chcąc pracować w zawodzie kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, chętni powinni ukończyć kurs i uzyskać stosowne zezwolenie Starosty.

Podstawowym założeniem szkolenia jest poprawa warunków bezpieczeństwa i wykształcenie u kierowców odpowiednich reakcji na niebezpieczeństwa drogowe. Instruktorzy pomogą kursantom zrozumieć jak zwalczać niepotrzebny stres i jak przewidywać zachowania innych uczestników ruchu drogowego, które często są negatywne w skutkach. Z pewnością ukończenie szkolenia pozwoli na lepszą ocenę ryzyka i zwiększy pewność kierowców na drogach, co wpłynie na redukcję wypadkowości.

Kurs na pojazdy uprzywilejowane i przewożące wartości pieniężne skierowany jest do kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne. Kierowanie pojazdem według stereotypu wydawać się może bardzo proste, ponieważ inni uczestnicy ruchu drogowego, powinni taki pojazd przepuszczać. Nic bardziej mylnego, kierowanie pojazdem uprzywilejowanym to większe ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa niż w przypadku zwykłego pojazdu. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego i przewożącego wartości pieniężne, powinien bardzo dobrze przewidywać potencjalne zagrożenia na drodze i umieć błyskawicznie zareagować w razie ich wystąpienia. Podstawowym celem szkolenia „pojazdy uprzywilejowane i przewożące wartości pieniężne” jest przygotowanie kierującego pojazdem uprzywilejowanym do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz uświadomienie jak wygląda kierowanie pojazdem w trudnych warunkach i w jaki sposób sobie wówczas radzić.
Program kursu obejmuje takie zagadnienia jak przepisy ruchu drogowego, problematyka wypadków drogowych, psychologia transportu, podstawy techniki i taktyki jazdy w warunkach specjalnych, praktyczna jazda w warunkach specjalnych. Kurs kończy się egzaminem składającego się z części teoretycznej i praktycznej.

Kursy prowadzone są osobno dla następujących kategorii prawa jazdy:

  • A1, A2, A
  • B1, B, B+E
  • C1, C1+E, C, C+E
  • D1, D1+E, D, D+E

Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne dzieli się na:
Kurs podstawowy – skierowany do osób, które starają się o uzyskanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
Kurs uzupełniający – skierowany do osób, które chcą rozszerzyć zakres posiadanego zezwolenia.